Home page > Popis postupu – základní informace

Popis postupu – základní informace

 

Popis postupu při odejmutí úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb.

(základní informace podle § 3 a přílohy 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.)
 

3. Pojmenování (název) životní situace
Odejmutí úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb.


4. Základní informace k životní situaci
Ministerstvo obrany:
a) odejme fyzické osobě úřední oprávnění, jestliže pominula některá ze skutečností uvedených v § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.;
b) může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění na základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Povinnost oznámit Ministerstvu obrany všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění, má podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. držitel úředního oprávnění.

Ministerstvo obrany je oprávněno jednat, pokud se doví, že:
a) držitel úředního oprávnění přestal splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.; nebo
b) držiteli úředního oprávnění byla na základě pravomocného rozsudku uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřil.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Je-li věcně příslušnému organizačnímu útvaru Ministerstva obrany předloženo rozhodnutí soudu nebo jiná veřejná listina, prokazující, že držitel úředního oprávnění přestal splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., nebo pravomocný rozsudek, kterým byla držiteli úředního oprávnění uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřil, je neprodleně zahájeno řízení o odejmutí úředního oprávnění, ve kterém se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí úředního oprávnění je držitel úředního oprávnění vyškrtnut se seznamu fyzických osob s uděleným úředním oprávněním, který Ministerstvo obrany vede podle § 14 odst. 7 zákona č. 200/1994 Sb.

Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění, může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14 a 14a zákona č. 200/1994 Sb. po uplynutí doby, na kterou bylo odejmuto.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení o odejmutí úředního oprávnění je zahájeno doručením rozhodnutí soudu nebo jiné veřejné listiny, prokazující, že držitel úředního oprávnění přestal splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., nebo pravomocného rozsudku, kterým byla držiteli úředního oprávnění uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřil, Ministerstvu obrany.


8. Na které instituci životní situaci řešit
Ministerstvo obrany


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro řízení o odejmutí úředního oprávnění neexistují žádné stanovené nebo doporučené formuláře.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Odejmutí úředního oprávnění nepodléhá zaplacení žádného správního poplatku.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Na řízení o odejmutí úředního oprávnění se vztahují lhůty obecně stanovené v zákoně č. 500/2004 Sb.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Opatrovník držitele úředního oprávnění, pokud mu byl ustanoven.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě potřeby s ohledem na konkrétní případ podání vysvětlení nebo účast na ústním jednání podle § 49 a 137 zákona č. 500/2004 Sb.


16. Elektronická služba, kterou lze využít
Případný dotaz k problematice odejmutí úředního oprávnění (včetně zkoušky odborné způsobilosti) lze zaslat věcně příslušnému organizačnímu útvaru Ministerstva obrany:
a) elektronickými prostředky na jeho e-mailovou adresu;
b) prostřednictvím datové schránky Ministerstva obrany.


28. Popis byl naposledy aktualizován
2. listopad 2017


29. Datum konce platnosti
Bez časového omezení.

 

 

 

Nahoru